Brannteori

Egenskaper

Det er to kategorier branntekniske egenskaper som er vesentlige i prosjekteringen.
• Bygningsdelers brannmotstand
• Materialers egenskaper ved brannpåvirkning

Brannteknisk dokumentasjon av konstruksjoner kan skje på følgende vis:
• Anerkjente og utprøvde bygningskonstruksjoner (NBI-blad)
• Klassifiserte/sertifiserte bygningskonstruksjoner (Byggnormserien)
• Bygningskonstruksjoner som er dokumentert ved prøving (fra byggematerialleverandører)
• Bygningskonstruksjoner som er dokumentert ved beregning

Materialer/overflater

Risikoklasse

Bestemmes ut fra den virksomhet bygget er plan- lagt for og de forutsetninger menneskene i bygg- verket har for å bringe seg selv i sikkerhet.

Brannklasse

Bestemmes ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø. Denne konsekvensen vil være avhengig av bruken av bygget (risikoklasse), antall etasjer og planløsning. Krav til bærende bygnings- delers brannmotstand bestemmes ut fra hvilken brannklasse byggverket skal utføres i.

Brannmotstand

Er den evne en konstruksjon har til å oppfylle påkrevde funksjoner (lastbærende og/eller brann- skillende funksjon) under en gitt brannbelastning i en gitt tidsperiode.

Krav til bærende bygningsdelers brannmotstand

R

Bærende konstruksjoner skal ha brannmotstand R for å oppnå tilstrekkelig lastbærende egenskaper og stabilitet ved brann, og slik sikre nødvendig tid til rømning og redning. I bygninger i brannklasse 3 må bærende konstruksjoner i tillegg opprettholde sin bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp.
Dimensjonerende kapasitet må kontrolleres mot dimensjonerende verdi av lastvirkningen i grensetilstanden brann, bestemt i henhold til NS-EN 1991-1-2- og lastkombinasjoner av disse i henhold til NS-EN 1990 og NS-EN

EI

Branncellebegrensende bygningsdeler skal ha brannmotstand EI for å hindre spredning av brann og branngasser i den tid som er nødvendig for rømning og redning.

Som oftest vil det også være knyttet krav til tetthet og isolasjonsevne til konstruksjoner (f.eks. REI 60).
Hensikten med å dele bygninger opp i brannceller er å forhindre brann- og røykspredning til andre deler av bygningen, i den tid som ansees som nødvendig for rømming. Konstruksjoner som omslutter en branncelle må ha tilfredsstillende branntekniske egenskaper for å hindre spredning av brann- og røykgasser fra en branncelle til en annen (min. EI30).

Brannmotstand på skillende konstruksjoner

1) Begrenset brennbare materialer eller bedre
2) Om den branncellebegrensende veggen også skal være bærende er kravet REI30, REI60 osv.
Hensikten med å dele bygninger opp i brannceller er å forhindre brann- og røykspredning til andre deler av bygningen som anses nødvendig for rømming. Konstruksjoner som omslutter en branncelle må ha tilfredsstillende branntekniske egenskaper for å forhindre spredning av brann- og røykgasser fra en branncelle til en annen
(min. EI30).

Noen betegnelser benyttet i den branntekniske klassifiseringen

R Bæreevne
E Integritet/tetthet
I Isolasjonsevne
M Mekanisk motstandsevne

Evt. bruk av ubrennbare materialer må angis spesielt

Velg løsning